O Dan y Dŵr - Morluniau Cudd Cymru

Bae Lerpwl

ardal craterau annaturiol

(chwyddo i mewn i gael golwg agosach)

Mae'r tafluniad lliwiau ffug hwn o ddata sonar amlbelydr, lle mae lliwiau'n cynrychioli gwahanol ddyfnderoedd o dan wyneb y môr (glas yn cynrychioli'n rhannau dyfnaf a choch yn cynrychioli'r rhannau mwyaf bas), yn dangos beth yw dyfnder a chyfansoddiad ffisegol oddeutu tair milltir sgwâr o wely'r môr a leolir ugain milltir i'r gogledd-orllewin o Landudno, i'r gogledd o aberoedd Dyfrdwy a Merswy ym Mae Lerpwl lle mae dyfnder y dwr ar gyfartaledd yn amrywio rhwng 25m a 30m.

North Wales map with site highlighted

Mae'r ddelwedd "I'r Gogledd" hon yn dangos natur amrywiol gwely'r môr lle ceir tonnau tywod anghymesur mawr sydd hyd at 3m yn uwch na'r gwely'r môr. Maent yn gorwedd yn berpendicwlar i brif lif y llanw sef gogledd-orllewin de-ddwyrain. Maent yn anghymesur (yma mae'r ochr ddwyreiniol yn fwy serth na'r ochr orllewinol) wrth i fwy o waddod gael ei symud i'r dwyrain na'r gorllewin oherwydd bod y cerhyntau llanw (sy'n symud tua'r deddwyrain) yn gryfach na cherrynt y trai (sy'n symud tuag at y gogledd-orllewin. Oherwydd cerhyntau'r llanw a natur y gwaddod symudol mae rhai o'r tonnau tywod hyn â phatrymau gwaddod tebyg ond ar raddfa lai (10cm-20cm) wedi ffurfio ar yr wyneb.

Depth profile of the wrecksite of the Maarten Cornelis

Mae cannoedd o nodweddion bach cylchog, megis craterau, yn nodweddu rhannau deheuol a de-orllewinol y safle hwn. Maent rhwng 20m a 50m mewn diamedr ac yn amrywio rhwng 1m a 2m o ran uchder. Mae'r nodweddion hyn yn cynrychioli dyddodion gwaddod ar wahân sydd wedi'u carthu o aberoedd lleol megis Merswy a Dyfrdwy er mwyn cadw'r sianeli'n agored i longau. Dros amser mae'r dyddodiadau hyn yn cael eu hailweithio yn dilyn prif drefn y cerhyntau ac mae llawer o'r deunydd sy'n cael ei ollwng yn cael ei ail-gludo yn ôl i'r aberoedd neu ar hyd yr arfordiroedd cyfagos.

Liverpool Bay view 2 (ardal craterau)

Liverpool Bay view 3 (golygfa agosach)